การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ผู้แทนประธานกลุ่มฯ คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พบปะพูดคุยกับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะการอ่านชั้นสูง

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยกับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะการอ่านชั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิชาติ บุญญยศยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และนายประจักษ์ พันธ์งาม ร.ร.บ้านจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ และมี นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรี/ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา จำนวน 77 อัตรา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และมีความรู้ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณ และวิชาชีพครู โดยมี นางรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายประดิษฐ์ พรหมเสนา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีเซ่นไหว้เจ้าที่ประจำสำนักงานฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ก่อนวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณใต้ต้นจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ได้จัดโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อเซ่นไหว้เจ้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ก่อนวันขึ้นปีใหม่ 2565 และขอให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) หายไปจากประเทศไทย และโลกนี้โดยเร็ว///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะการอ่านชั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะการอ่านชั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนละ 1 คน รวม 70 คน เข้ารับการอบรม โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิชาติ บุญญยศยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และนายประจักษ์ พันธ์งาม ร.ร.บ้านจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ซึ่งมี นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

กลุ่ม CEO อำเภอพยุห์ อบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA)

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ ที่เข้ารับการอบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) จำนวน 25 โรงเรียน รวม 207 คน เพื่อให้ได้ทราบแนวทางการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ และภาระงานที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น เพื่อให้ทราบขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ซึ่งนำใปใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และคงวิทยฐานะ ตามมาตรา 55 ตามหลักเกณฑ์ วPA เพื่อให้ทราบแนวทางการประเมินการพัฒนาตามข้อตกลงใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายอดิศร สังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และคณะ//// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านรุ่ง ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม BBL โดยมี นายทองคำ จิตสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอน้ำเกลี้ยง คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2564 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อ.น้ำเกลี้ยง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2564  และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ นำแม่ตัวอย่างของอำเภอน้ำเกลี้ยง ที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแม่ผู้อบรมบุตรธิดาให้เป็นคนดีของสังคม และเป็นแม่ที่อุทิศตนเพื่อสังคมตลอดมา เป็นแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2564 จำนวน 27 คน เข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564  และเพื่อเป็นการเทิดทูนพระคุณแม่และยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างให้ปรากฏในสังคมต่อไป โดยมี นายทองคำ  จิตสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง  เป็นผู้กล่าวรายงาน นายอมรโชคศิริ  อมตะสายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ  กล่าวต้อนรับ  และมีผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอน้ำเกลี้ยง พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของนักเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว