สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดเหมือดแอ่ ซึ่งเป็นวัดที่ 6 ตามโครงการ “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่วัดเหมือดแอ่ ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดเหมือดแอ่ ซึ่งเป็นวัดที่ 6 ตามโครงการ “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนที่อยู่ในเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญอย่างน้อย 9 วัด ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี นายบุญส่ง พื้นผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชาวบ้าน ให้การต้อนรับ และร่วมทำบุญในครั้งนี้ ซึ่งมี พระอาจารย์ไพรวัลย์ ทันตวิโร เจ้าอาวาสวัดเหมือแอ่ และคณะสงฆ์ ร่วมอนุโมทนาบุญ ในโอกาสเดียวกันนี้ พระอาจารย์ไพรวัลย์ ทันตวิโร เจ้าอาวาสวัดเหมือดแอ่ ได้มอบเงินที่ได้จากการร่วมกันทำบุญในวันนี้ให้ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบให้โรงเรียนบ้านยางเครือ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย)ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร”ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ” (รหัสEP3)

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย)ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร”ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ” (รหัสEP3) รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบ

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือน สิงหาคม 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับรางวัล IQA AWARD ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนละ 2 คน จาก 33 โรงเรียน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ สามารถเป็นแบบอย่างในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมการบริหารของโรงเรียนรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (1 ช่วย 3) จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โรงเรียนบ้านบก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO วังหิน 2

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ วังหิน 2 ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัล best of the best ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รางวัลห้องเรียนคุณภาพ best of the best ปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โดยมี นายจำรัส วงศ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการวังหิน 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายนาวินท์ ดวนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังหิน พร้อมด้วย นายคงศักดิ์ งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยาง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ซึ่งมีครูวิชาการ หรือครูที่รับผิดชอบงานสื่อฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนขนาดเล็ก (ที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน) โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือบุคลากรทางการศึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้โดยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ สำหรับการจัดการเรียนการสอน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย และคณะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดกันทรารมณ์ ตามโครงการ “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565”

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่วัดกันทรารมณ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดกันทรารมณ์ ตามโครงการ “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนที่อยู่ในเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญอย่างน้อย 9 วัด ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 2 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นางศรีวตาภรณ์ ศรีชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์ นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ซึ่งมี พระครูโสภิตสารธรรม เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ และคณะสงฆ์ ร่วมอนุโมทนาบุญ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนที่สนใจจะเข้ารับการพัฒนา จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำการวิจัยปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีสมรรถนะในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของโรงเรียน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว