หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลว.29 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วย ก.ค.ศ.ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิะีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 18 ลว. 8 ตุลาคม 2552 ,ที่ ศธ 0206.7/ว 28 ลว. 15 กันยายน 2560 และ ที่ ศธ 0206.7/ว 4 ลว. 21 มกราคม 2562

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลว.29 เมษายน 2563 โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อนหลักเกณฑ์และวิะีการนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินต่อไปจนแล้วเสร็จ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยะรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม

ระยะเวลาการพัฒนาให้ดำรงตำแหน่ง 1)ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 2)รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง

เกณฑ์การตัดสิน ผู้รับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาทั้งหมด และผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

กุลจิรา ไตรภูมิ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


by

Tags:

Comments

122 ตอบกลับไปที่ “หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลว.29 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงผู้บริหารสถานศึกษา”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *