แนวทางการเทียบเคียงมาตรฐานการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลว.29 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วย ก.ค.ศ.ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิะีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 18 ลว. 8 ตุลาคม 2552 ,ที่ ศธ 0206.7/ว 28 ลว. 15 กันยายน 2560 และ ที่ ศธ 0206.7/ว 4 ลว. 21 มกราคม 2562

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลว.29 เมษายน 2563 โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อนหลักเกณฑ์และวิะีการนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินต่อไปจนแล้วเสร็จ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยะรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม

ระยะเวลาการพัฒนาให้ดำรงตำแหน่ง 1)ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 2)รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง

เกณฑ์การตัดสิน ผู้รับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาทั้งหมด และผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

กุลจิรา ไตรภูมิ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้รับการพัฒนาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประกอบด้วย 3 ส่วน ในเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 10 วัน หน่วยที่ 1 ผู้นำทางวิชาการ หน่วยที่ 2 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 3 บุคคลแห่งการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา หน่วยที่ 5 พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และหน่วยที่ 6 กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ไม่น้อยกว่า 15 วัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ/สถานศึกษาต้นแบบ

ส่วนที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการ เสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรุ้ในสภาพจริงแล้วนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กุลจิรา ไตรภูมิ /กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สำนักงาน ก.ค.ศ.

ดำเนินการตามหนังสือสำนัก ก.พ.ที่ นร 1013/ว6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และ ที่ นร 1013/ว18 ลว.26 กันยายน 2562  เป็นทักษะทั่วไป จำนวน 4 องค์ประกอบ  
องค์ประกอบหลัก คือความสามารถ  และองค์ประกอบเสริม คือความรู้  ประสบการณ์ และคุณลักษณะ

กำหนดทักษะที่ควรส่งเสริมและพัฒนา 5 มิติการเรียนรู้ 7 กลุ่มทักษะ ดังนี้

มิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น  ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะด้านความรู้ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน  ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล

มิติที่ 3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา  ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะด้านความรู้        ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มิติที่ 4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการและนำองค์กร ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ์  และกลุ่มทักษะด้านผู้นำดิจิทัล

มิติที่ 5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล

กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) Management (M) ผู้อำนวยการกอง  2) Academic (A) ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ    3) Swrvice (S) ผู้ทำงานด้านบริการ และ 4) Technology (T) ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

ทิศทางการดำเนินงาน มี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น  ระยะกำลังพัฒนา และระยะพัฒนาแล้ว ประเด็นการพัฒนาในระยะเริ่มต้น ทุกกลุ่มเป้าหมายต้องมีพื้นฐานการพัฒนา ดังมิติการเรียนรู้ มิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยี 9 ด้าน1) การใช้งานคอมพิวเตอร์  2) การใช้งานอินเทอร์เน็ต  3) การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย  4) การใช้โปรแกรมประมวลคำ5) การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 6) การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน  7) การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล  8) การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์  และ 9) การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย มิติการเรียนรู้ที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฏหมายและมาตรฐาน

รูปแบบการฝึกอบรม   70:20:10 (เต็มส่วน 100%) โดยพัฒนาตนเอง เช่น ผ่าน ONLINE 70 : เรียนรู้จากการแนะนำ 20 : และฝึกปฏิบัติ 10

แนวทางการขับเคลื่อน  โดยให้เขตพื้นที่การศึกษากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ส่งเสริม สนับสนุน จัดเตรียมงบประมาณ สร้างบรรยากาศการทำงานในรูปแบบดิจิทัล อุปกรณ์และเครื่องมือดิจิทัล  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลกำกับ ติดตามผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ รายงาน ก.ค.ศ.ทราบ

สรุปผลการดำเนินงาน ท่านว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะทำงานที่มีศักยภาพ พัฒนาระบบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูในสังกัด (ทีม DSD4T SSK1) นำโดยท่านกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผอ.บ้านไทยบวกแต้ บวกเตย ท่านอัครพงศ์ ศิรวงศืสกุล ผอ.ร.ร.บ้านบก และคณะผลิตสื่อบรมออนไลน์จำนวน 10 หลักสูตร ตามมิติที่ 1และมิติที่ 2เปิดระบบให้เข้าเรียนออนไลน์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563

นางกุลจิรา ไตรภูมิ / กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สพฐ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีโครงสร้างหลักสูตร 3 ส่วน ระยะเวลาการพัฒนา 32 วัน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ใช้เวลาพัฒนา 8 วัน คิดน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 50

ส่วนที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ใช้เวลาพัฒนา 20 วัน คิดน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30

ส่วนที่ 3 การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การนิเทสการศึกษา ใช้เวลา 4 วัน คิดน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 20

สำหรับในส่วนที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา นี้ เป็นการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้ตามสภาพจริงหลักงจากได้ผ่านการอบรมพัฒนาในส่วนที่ 1 มาแล้ว ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์นิเทสการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสภาพและบริบทหลากหลาย (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ในเดือนมกราคม 2563)โดยมีผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ติดตาม และประเมินผลในสภาพจริง แล้วนำผลการเรียนรู้ในสภาพจริงไปสัมมนาสรุปผลในระยะเวลาการพัฒนาในส่วนที่ 3 ต่อไป

กุลจิรา ไตรภูมิ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถรอบด้าน “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ” เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความภาคภูมิและองอาจในฐานะที่เป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับถสานศึกษา

  1. กำหนดให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง(เปลี่ยนตำแหน่ง) ต้องได้รับการประเมิน ในระยะ 1 ปี
  2. เมื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแล้ว เป็นระยะเวลา 15 วันต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ครอบคลุมภารกิจและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. โดยจัดทำเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)เพื่อที่จะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 1 ปี
  3. สพป./แจ้งองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
  4. สพป.แต่งตั้งคณะกรรมการปรึกษา พี่เลี้ยง (Coaching Team) ให้มีหน้าที่ จำนวน 3 ท่าน วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือหรือแนวทางที่ สพฐ.และหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ให้คำปรึกษาแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการศึกษา บริบทของโรงเรียน การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน แนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน ในการปฏิบัติงาน 1 ปี โดยวิธีการหลากหลาย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปีละ 4 ครั้ง
  5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน (Evaluation Team) ในรอบ 1 ปี อีก 3 ท่าน  (ประเมิน 6 เดือน/ ครั้ง  จำนวน 2 ครั้ง)
  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดแนวทางจัดประชุม,ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เสนอรายงานผลการนิเทศ ให้คำปรึกษา ผลการประเมินสัมฤทธิผลให้ ศธจ.ทราบ
  7. เสนอขอกำหนดตำแหน่งทดแทนหรือเปลี่ยนตำแหน่งกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ผ่านการประเมิน

กุลจิรา ไตรภูมิ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ศก.เร่งทำสื่ออบรมออนไลน์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 สพป.ศก 1 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำสื่อ อบรมออนไล์ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรท่างการศึกษา ในห้วงเวลาการแพร่ระบาดของเช้ื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ห้องประขุมพลอยชมพู สพป.ศก 1