สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ใน หัวข้อ ” ทักษะทางด้านดนตรีขั้นพื้นฐาน”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ใน หัวข้อ “ทักษะทางด้านดนตรีขั้นพื้นฐาน” มีจำนวน ๓ รุ่น ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ความเห็นถูกปิด