ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเป็นสมาชิก OBECLINE 2018

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น OBECLINE 2018 ให้เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร มอบนโยบาย ให้ข้อมูล ความรู้ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รวดเร็ว ถูกต้อง นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีความพร้อม ร่วมสมัครเป็นสมาชิก OBECLINE 2018 ด้วย ID : @obecline2018 หรือ QR Code รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทราบตามเอกสารแนนมาพร้อมนี้ศธ ๐๕๘๓.๑๐ว๔๑๖

การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  เข้าระบบ NISPA เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561  โดยให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์  http://nispa.nccd.go.th   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561

(ใน 1 ปีงบประมาณ ต้องเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลให้ได้ 12 ครั้ง  หากมีกิจกรรมมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งเดือน สามารถกรอกข้อมููลได้่เท่ากับจำนวนกิจกรรมที่จัด)

ซึ่งการเข้ากรอกข้อมูลสามารถกรอกย้อนหลังจากเดือนตุลาคม 2560  ถึงเดือนเมษายน 2561

ระดับประถมศึกษา   ต้องกรอกกิืจกรรมอย่างน้อย  5  กิจกรรมขึ้นไป
รัะดับมัธยมศึกษา   ต้องกรอกกิจกรรมอย่างน้อย  7  กิจกรรมขึ้นไป

 

รายละเอียด  nispa3301  วิธีการเข้าระบบ  Nispa

แจ้งโอนเงินเดือนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ , ครูวิกฤติ ประจำเดือน เมษายน 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องโอนเงินเดือนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ , ครูวิกฤติ ประจำเดือน เมษายน 2561 อาจจะได้รับเงินเดือนล่าช้า  เนื่องจากเงินงวด จาก สพฐ. ยังไม่โอนมา ถ้าเงินงวดโอนมา เจ้าหน้าที่จะรีบดำเนินการโดยเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งการแสดงวิสัยทัศน์ประกอบการพิจารณาย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  แจ้งการชะลอแสงวิสัยทัศน์เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายสายงานบริหารสถานศึกษา  สำหรับผู้ส่งคำร้องขอย้ายระหว่าง ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไว้นั้น  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มีหนังสือแจ้งการแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าว  ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (สำหรับผู้ส่งคำร้องสพป.ศรีสะเกษ เขต ๑) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องฤทธา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้61-04-055

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา ต.ยาง อ.กันทรารมย์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านโพธ์ลังกา ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 2561 รายละเอียดดังแนบ
เอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ทั้งด้านส่วนตัว และด้านบริการ ให้เหมาะสมกับนโยบายของ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 “คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ” และวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน “มาตรฐาน เป็นธรรม รวดเร็ว” โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โดยมี นายทวีศักดิ์ สังวัง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย นางชวนพิศ วิมลสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอีกด้วย//////

การคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อบรรจุ ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการ

การคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อบรรจุ ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการ

แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ 2561 แนบท้ายตำแหน่งว่าง 2561 แนบท้าย 2 ใบสมัคร แนบท้าย 3 องค์ประกอบตัวชี้วัด

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังนโยบายในการจัดการศึกษาจากเลขาธิการ กพฐ.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และการขับเคลื่อนนโยบาย “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานดีเด่น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนปลอดขยะ และการจัดการเรียนการสอนอาชีพ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 13 (Cluster 13 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) เข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้//////

การติดตั้งครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามบัญชีแนบที่ส่งมาพร้อมนี้ เตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการติดตั้งครุภัณฑ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบและติดตั้งให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดดังแนบ