สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามโปรแกรม (DMC) และการจัดการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) รุ่นที่ 1

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามโปรแกรม (DMC) และการจัดการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) รุ่นที่ 1 ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการประชุม โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ รุ่นที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดอำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง โดยมี นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (เพิ่มเติม)

รร.บ้านฮ่องแข่ดำ รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา

รร.บ้านฮ่องแข่ดำ อ.เมือง สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา (ครั้งที่ 2) รายละเอียด ตามประกาศโรงเรียนที่แนบมานี้

sk1_042-1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวกระโดด ปีงบประมาณ 2565

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวกระโดด ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนำร่อง จำนวน 87 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Classpoint ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยบริษัท Inknoe Singapore

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดอบรม การใช้งานโปรแกรม Classpoint ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยบริษัท Inknoe Singapore เป็นผู้ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบห้องเรียนออนไลน์ I-ROOM (ZOOM) (สถานศึกษาเอกชนนอกระบบสำนักงานการศึกษาเอกชน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสแกน QR CODE

การกรอกแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและข้าราชการบำนาญ ที่ได้ลงทะเบียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้ รอบที่ ๑ เท่านั้น) ได้ดำเนินการกรอกแบบบันทึกข้อมูลครูรายบุคคล ตามแบบฟอร์ม ที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งถึงกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๕-๕๔๒๙ ตามเอกสารแนบ

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2565

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

ด้วย สำนักการลูก ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมกาชาด จึงขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมดังกล่าว ให้ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมทราบ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้