รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. รายงานผลการวางแผนอัตรากำลังคน กำหนดตำแหน่งและขอเลื่อนวิทยฐานะ

2. รายงานผลการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. รายงานผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ความเห็นถูกปิด